GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Kiết Lập A - Lâm Tân - Thạnh Trị - Sóc Trăng

Email :  thlamtan.tt@soctrang.edu.vn

Điện thoại : 02992200777

 

  • Trường tiểu học Lâm Tân được thành lập sau ngày miền nam hoàn toàn giải phóng, trước đây trường hoạt động chung trường phổ thông cơ sở Lâm Tân, được tách từ năm học 1988-1999.
  • Trường thuộc vùng sâu của huyện có đông đồng bào dân tộc Khmer chiếm hơn 99% . Đến năm 2010-2011 được xây dựng mới 12 phòng; hiện nay trường có 1 điểm chính ở ấp Kiết Lập A.
  • Có 94% dân số sống bằng nghề nông, khoảng 6% buôn bán nhỏ. Kinh tế đa số còn gặp nhiều khó khăn, thường đi làm thuê ở địa phương xa theo mùa vụ ảnh hưởng đến tỷ lệ chuyên cần và chất lượng dạy học.
  • Hàng năm nhà trường đã thực hiện tốt công tác điều tra dữ liệu trẻ thiệt thòi từ đó có biện pháp giáo dục, giúp đỡ, chăm sóc tận tình nhằm nâng cao trình độ mặt bằng học sinh trong nhà trường.

 

Ban giám hiệu Trường Tiểu học Lâm Tân